Perkembangan Islam pada Masa Umar

Perkembangan Islam pada Masa Umar

Masa pemerintahan Umar Ibn Khattab yang lebih panjang dan selama 10 tahun (13-23 H / 634-644 M), tetapi dalam waktu yang relatif singkat Umar menunjukkan kesanggupan yang luar biasa yang tidak ada pada pemimpin Islam lainnya. Seluruh lapangan pemerintahan diisinya dengan sunah-sunah yang baik untuk menjadi panutan atau ikutan orang-orang dibelakangnya. Pada masa Rasulullah pekerjaan yang terutama adalah menyampaikan agama Islam, dan mengajarkan kepada kaum Muslimin jalan-jalan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Fungsi menyampaikan agama Islam telah dipenuhi oleh Rasulullah saw, dan telah dikerjakannya dengan baik.
Hanya saja di masa Nabi masih hidup agama Islam belum lagi melampaui Jazirah Arab, dan kehidupan bangsa Arab pun masih sederhana dan bersahaja. Tetapi tatkala agama Islam telah meluas ke Syam, Mesir, dan Persia, agama Islam menjumpai kebudayaan yang hidup di negeri-negeri tersebut. Islam telah berhadapan dengan keadaan-keadaan baru, dan timbullah berbagai macam kesulitan dan soal-soal yang belum pernah dikenal dan dijumpai oleh kaum Muslimin selama ini.

Di masa pemerintahan Abu Bakar kesulitan-kesulitan ini belum lagi timbul,

karena masanya adalah amat singkat. Ia berpulang ke rahmatullah di waktu peperangan-peperangan antara kamu Muslimin dengan bangsa Persia dan Rumawi baru dimulai dan belum dapat diselesaikan. Jadi kemenangan kaum Muslimin belum lagi sempurna. Persoalan-persoalan dan kesulitan datangnya di masa Khalaifah Umar ibn Khattab. Maka di atas pundaknyalah terletak beban untuk mengatasi dan memecahkannya. Tuhan telah memberi ilham dan taufik kepada Umar dalam memperkenankan panggilan zaman, menjawab tantangan hidup baru, dan membangun negara Islam. Dalam masa kepemimpinan Umar yang sepuluh tahun itu, penaklukan-penaklukan penting dilakukan oleh umat Islam. Tidak lama sesudah Umar menduduki kekuasaan sebagai khalifah, pasukan Arab menduduki Suriah dan Palestina, yang saat itu menjadi bagian kekaisaran Byzantium. Dalam pertempuran Yarmuk (636 M) Pasukan Arab berhasil memukul kekuatan Byzantium. Damaskus jatuh pada tahun itu juga, Yerussalem menyerah dua tahun kemudian. Menjelang tahun 641 M, Pasukan Arab telah menguasai seluruh Palestina dan Suriah, dan terus menerjang maju ke daerah yang kini bernama Turki. Tahun 639 M, Pasukan Arab menyerbu Mesir yang saat itu juga di bawah kekuasaan Byzantium. Dalam waktu tiga tahun penaklukan Mesir diselesaikan dengan sempurna.
Khalifah Umar dapat dikatakan sebagai pelopor perundang-undangan dalam negara Islam. Ia telah membuka lembaran baru dalam Sejarah Islam, membentuk pemerintahan, menyusun dewan-dewan negara, mengatur peradilan dan administrasi, menyempurnakan Bayt al Mal, memperlancar komunikasi antar berbagai daerah dengan membuat dewan pos. Dengan kata lain, ia meletakkan dasar-dasar dalam setiap perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai panutan bagi masa-masa selanjutnya. Sebagai contoh adalah azas musyawarah yang telah dipraktekkan oleh Umar dalam pemerintahannya.
Dengan demikian perkembangan Islam pada masa umar dapat dikatakan sebagai cikal bakal dari akan kejayaan Islam di masa yang akan datang.


Sumber: https://ngegas.com/

You May Also Like

About the Author: eadp0